Najčastejšie otázky - CrashAGENT

Sú služby CrashAgent zdarma?

Nie sú. Finančné prostriedky, ktoré vám ušetríme, budú oveľa väčšie ako strata v podobe doplatkov, ktoré by ste si spôsobili neodborným riešením škodovej udalosti. Presnú cenu našich služieb nastavujeme individuálne. Niektorí naši klienti „vyšli" zo škodovej udalosti s minimálnym alebo dokonca bez akéhokoľvek doplatku.

Čo je totálna škoda?

O totálnej škode na vozidle hovoríme vtedy, keď náklady na uvedenie vozidla do stavu pred nehodou, sú vyššie ako je cena vozidla ku dňu, resp. k dátumu vzniku škody (dátum nehody).

Totálnu škodu rozlišujeme na technickú a ekonomickú.

Technická totálna škoda
Ak je vozidlo natoľko poškodené, že nie je technologicky možné uviesť ho do pôvodného stavu, hovoríme o technickej totálnej škode.

Postaráme sa o to aby poisťovňa neznižovala cenu vozidla a vybavíme maximálnu náhradu škody. Zabezpečíme v zmysle zákona zlikvidovanie vraku vozidla a tiež jeho prípadné odhlásenie resp. vyradenie vozidla z evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte PZ.

Ekonomická totálna škoda
Pokiaľ sú predpokladané náklady na opravu vyššie ako je hodnota vozidla, hovoríme o ekonomickej totálnej škode.

Náklady na opravu sa kalkulujú podľa systému Audatex kde sa počíta s cenami práce a náhradných dielov autorizovaných servisov. Skutočná cena za opravu môže byť oveľa nižšia. Použijú sa lacnejšie avšak nové tzv. neoriginálne náhradné diely a vozidlo opraví autoservis s podstatne nižšou hodinovou sadzbou. Samozrejme s dodržaním požadovanej kvality. Pokiaľ tieto náklady sú nižšie než je hodnota vášho vozidla, musí ich poisťovňa vinníka dopravnej nehody uhradiť.

Dôležité je správne sa rozhodnúť na začiatku vzniku škodovej udalosti, či je vozidlo nutné nechať zlikvidovať „totálkou" alebo ďalej používať. Chybné rozhodnutie môže spôsobiť nezvratné škody.

 

Pomôžete mi aj keď som nehodu zavinil ja?

Áno, dokážeme pomôcť aj vinníkom dopravných nehôd. Naše služby si však musíte zaplatiť.

Musím mať s CrashAgentom dopredu podpísanú zmluvu?

Nie, nemusíte. Dôležité je, keď sa stanete účastníkom dopravnej nehody, zapamätať si naše telefónne číslo 0940 65 66 67 a ihneď nás zavolať. Pohodlnejšie bude, keď si objednáte nálepku CrashAgenta a budete ju mať, pre každý prípad, na očiach.

Aký je rozdiel medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou?

Najprv si vysvetlíme čo je dopravná nehoda definovaná v zmysle zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. Dopravná nehoda je definovaná ako udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 1. sa usmrtí alebo zraní osoba,
 2. sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 3. uniknú nebezpečné veci alebo
 4. na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3.990,-€).

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak:

 1. nie je splnená niektorá z povinností v § 66 odsek 6 zákona č. 8/2009 Z.z.
 2. je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo, sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia alebo
 3. sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Všetky ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla sú považované za škodové udalosti.

Rovnako vodič, a to nielen ten, ktorý udalosť v cestnej premávke zavinil, ale aj poškodený, ako účastník škodovej udalosti, je povinný dodržať ustanovené povinnosti, a to:

 1. bezodkladne zastaviť vozidlo;
 2. preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti;
 3. poskytnúť údaje o poistení vozidla;
 4. vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody – "Správu o nehode" ;
 5. zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky;
 6. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky;
 7. ak spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

V prípade ak účastník takejto udalosti nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, je následne takáto udalosť považovaná za dopravnú nehodu a jeho konanie (to, že nezotrvá na mieste) je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú (sankcia od 300 do 1.300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dobu 1 až 5 rokov).

Je dôležité si uvedomiť, že tzv. "ťukance" na parkoviskách, kde sa vodič poškodeného vozidla nenachádza pri vozidle, nepostačuje len zanechanie lístka za stieračom so svojimi kontaktnými údajmi, nakoľko týmto konaním sa vodič dopustí vyššie uvedeného priestupku.

Odporúčame vodičom využiť všetky možnosti na informovanie vodiča poškodeného vozidla. Napríklad informačné služby v nákupných centrách, športových alebo kultúrnych zariadeniach, jednoducho v objektoch kumulujúcich cestnú premávku a upovedomiť vodiča o poškodení jeho vozidla a dostavení sa k nemu aby mohol byť plnohodnotne uplatnený inštitút škodovej udalosti. Ako jednu z posledných možností, keď vodiča poškodeného vozidla nevyhľadáte, mali by ste túto udalosť nahlásiť polícii.

V obidvoch prípadoch, či už ide o dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť, vám radi odborne poradíme.

 

Objednajte si ZDARMA nálepku s kontaktom na CrashAgent-a


Tento údaj je povinný, zadajte ho prosím.

Tento údaj je povinný, zadajte ho prosím.

Tento údaj je povinný, zadajte ho prosím.

Invalid Input

Tento údaj je povinný, zadajte ho prosím.

Invalid Input

Skutočne nám chcete zaslať prázdnu správu? Napíšte, prosím, s čím Vám môžeme pomôcť.
Odpíšte prosím kontrolný kód:
Odpíšte kontrolný kód
Nesprávne odpísaný kontrolný kód. Odpíšte ho, prosím, znovu.